คณะทำงาน

  • Home
  • คณะทำงานศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม

คณะทำงานศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม

ประธานคณะทำงาน

  02 555 2000 ต่อ 1028
  sarawut.s@op.kmutnb.ac.th

นางจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล

รองประธานคณะทำงาน

  02 555 2000 ต่อ 1113
  jaruwun.s@op.kmutnb.ac.th

อาจารย์ธนวรรธน์ โยชะนัง

คณะทำงาน

  02 555 2000 ต่อ 2717
  thanawat.y@itd.kmutnb.ac.th

นางสาวปรารถนา ธูปสมุทร

คณะทำงาน

  02 555 2000 ต่อ 2235
  prattana.t@op.kmutnb.ac.th

นายภูวดิษฐ์ นพชินวงศ์

คณะทำงาน

  02 555 2000 ต่อ 2716
  phuwaditn@kmutnb.ac.th

นางสาวนันฐิกา สมคะเน

คณะทำงาน

  02 555 2000 ต่อ 2709
  nanthika.s@itd.kmutnb.ac.th

นายเตมีย์ ช่วยชูวงศ์

คณะทำงาน

  02 555 2000 ต่อ 2226
  temi.c@icit.kmutnb.ac.th

นายเสริมรัตน์ กลิ่นขวัญ

คณะทำงาน

  02 555 2000 ต่อ 1013
  sermrat.k@op.kmutnb.ac.th

นางขวัญฤทัย ศรีวัฒนพล

คณะทำงานและเลขานุการ

  02 555 2000 ต่อ 1121
  khwanruethai.s@op.kmutnb.ac.th

นายบุกเบิก แสงประทุม

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

  02 555 2000 ต่อ 1121
  bukboek.s@op.kmutnb.ac.th