ประวัติความเป็นมา

  • Home
  • ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

          สภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อนุมัติการจัดตั้งศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม เป็นแหล่งข้อมูลการจัดการศึกษา การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม งานบริการวิชาการ และสู่การประกอบอาชีพ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 อนุมัติการจัดตั้งศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม ภายใต้กลุ่มงาน สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นการภายในมีฐานะเทียบเท่ากลุ่มงาน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
          1. เพื่อทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม งานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เป็นต้น
          2. เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมายการศึกษา กฎหมายแรงงาน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
          3. เพื่อเป็นแหล่งจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของมหาวิทยาลัยในด้านกฎหมาย/ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของประเทศ ได้แก่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น
          สืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน) ถึงระดับปริญญาเอก ทั้งยังได้มีการขยายวิทยาเขต เพิ่มโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญของภาคตะวันออก ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการบรรลุตามภารกิจของการอุดมศึกษาเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด มหาวิทยาลัยจึงเล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นด้านมิติกฎหมายในการผลักดันให้ภารกิจที่มุ่งหวังดำเนิน การได้บรรลุผลตามเป้าหมายขับเคลื่อนภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ตอบสนองนโยบายในระดับชาติและนานาชาติ
          การจัดตั้งศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม มีฐานะเทียบเท่ากลุ่มงาน เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา งานวิจัย งานบริการวิชาการ ตามภารกิจของการอุดมศึกษา และเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้าของนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย รวมตลอดถึงการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพตามความต้องการกำลังคนของสถานประกอบการ และเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในอนาคตของนักศึกษา ซึ่งจะต้องรับทราบกฎหมายต่าง ๆ อาทิ กฎหมายการศึกษา กฎหมายแรงงาน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติทางคอมพิวเตอร์ รวมถึงกฎหมาย/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของประเทศ ได้แก่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น

ประโยชน์ที่ได้รับจากศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม
          1. มหาวิทยาลัย มีฐานข้อมูลกลางที่รวบรวมกฎหมายด้านการศึกษาและอุตสาหกรรมที่ถูกต้องให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย ใช้เป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษา ค้นคว้าวิจัย หาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา งานวิจัย งานบริการวิชาการ ความต้องการแรงงานสาขาขาดแคลนของสถานประกอบการ เป็นต้น
          2. มหาวิทยาลัย มีหน่วยประสานงานข้อมูลด้านกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม กับองค์กรต่าง ๆ ที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อประโยชน์สาธารณะด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย
          3. บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย สามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ด้านกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาการเรียนการสอนกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในรูปแบบของสหกิจศึกษา รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้และทักษะด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะด้านการศึกษาและอุตสาหกรรมของประเทศในยุคดิจิทัล
          อย่างไรก็ตาม ศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม มจพ. ถือได้ว่าเป็นการให้บริการ ความช่วยเหลือ และคำแนะนำเพื่อใช้เป็นแหล่งฐานข้อมูลกลางที่รวบรวมกฎหมายด้านการศึกษาและอุตสาหกรรมที่ถูกต้องให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย เป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษา ค้นคว้าวิจัย กอปรกับปัญหาทางกฎหมายในด้านต่าง ๆ เป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นต้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง สอดคล้องกับบริบทขององค์กร เพื่อการช่วยเหลือ แก้ไขหรือแนะแนวทาง เกี่ยวกับข้อมูลด้านกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม มจพ. ได้อย่างถูกต้องโดยเร็วตามกฎหมาย ตามระเบียบข้อบังคับ ฯลฯ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้และทักษะด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะด้านการศึกษาและอุตสาหกรรมของประเทศในยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน
          สำหรับช่องทางการติดต่อสอบถามเบื้องต้นของศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม มจพ. สามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1121 และ 0-2586-9010 โทรสาร 0-25874350, อีเมล์ khwanruethai.s@op.kmutnb.ac.th และ bukboek.s@op.kmutnb.ac.th